آخرین اخبار

برگزاری جلسه شماره ۲۴۹ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۲ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۴۹ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۲/۱۰به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۴۸کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۲ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۴۸موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۲/۴ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۴۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۰ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۴۷ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۴ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۶ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۹ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۶ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۵کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۶ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۵موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی