آخرین اخبار

برگزاری جلسه شماره ۲۵۵ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۱ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۵ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۶ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۰ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۴ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۶ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۲ شورای آموزشی

۰۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۳ َشورای آموزشی
دانشجویانی که درخواست شورای شماره ۲۴۲ را داشته اند، جهت دریافت رای خود از مورخه ۹۶/۰۳/۸ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمایند. با تشکر- شیرخانی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۳ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۶ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۳موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۷ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۲ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۳ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۲ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۱ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی