آخرین اخبار

برگزاری جلسه ۲۴۳ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۸ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۳موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۴۲ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۷ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۲موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۲/۱به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۳۳ شورای آموزشی

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۴ َشورای آموزشی
دانشجویانی که درخواست شورا داشته اند ،شورای آموزشی شماره ۲۳۳ در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/شیرخانی

برگزاری جلسه ۲۴۱ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۹ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۴۱ موارد خاص آموزشی در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه ۲۳۹ و ۲۴۰ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۲ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، کمیسیون ۲۳۹ و ۲۴۰ موارد خاص آموزشی در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی