آخرین اخبار

برگزاری جلسه شماره ۲۵۶ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۰۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۶ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۶ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۵/۴ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۵ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۱ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۵ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۶ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۰ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۴ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۶ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۸ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۶ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۸ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی

برگزاری جلسه شماره ۲۵۷ کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۳ کمیسیون
دانشجویانی که درخواست کمیسیون داشته اند ، جلسه کمیسیون شماره ۲۵۷ موارد خاص آموزشی تشکیل شده است لطفا جهت دریافت رای از تاریخ ۹۶/۵/۱۲ به کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید. باتشکر/تقوی